ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ПАРТНЬОРИ

Партньорство

Въз основа на действащото законодателство, както и публично-частната форма на собственост на “Институт за Прецизно Земеделие”, като се има предвид иновативността на всички професионални направления на дейностите, с цел да създадем най-модерният и функционален модел, ние каним местни и международни компании, предприятия, фирми и организации, доказaли се на пазара или създатели на нови и модерни технологии и продукти за партьори или подизълнители.

Основни изисквания към партньорите:

Към всеки партньор ще бъде приложен индивидуален подход, в зависимост от спецификата на „Модулна посока“, технически и правни въпроси, възникващи поради спецификата на работата (местно или чуждестранно юридическо лице, базова номенклатура, сертификати, патенти, лицензи и др.).

 • 1. Най-малко две години трудов стаж в областта.

 • 2. Наличието на материална, техническа, кадрова и складова база, покриваща основните изисквания на нейното направление.

 • 3. Наличието на годишни отчети и баланс за последните две години с ясни показатели за финансови резултати от професионални дейности. (Трябва да има законни показатели за печалба от икономически дейности.)

 • 4. Наличието на финансови ресурси за оборудване и управление на модула (необходим е документ, доказващ наличието на финансови възможности).

Партньорът трябва да отговаря на следните основни законови изисквания:

01

Станете официален член на „Институт за прецизно земеделие“ чрез подаване на заявление и предварително одобрени профили и декларации.

02

Внесете входна такса. (Основен такса, приета съгласно закона и одобрен от Съвета на директорите за всички видове членство).

03

Сключете споразумение за съвместна работа за поне един програмен период, тоест седем години, с автоматично удължаване в случай, че клаузата за прекратяване не се прилага.

04

В случай на желание да смени посоката си на развитие, ние ще въведем този партньор в състава на учредителите с правото на участие в „Общото събрание“, както и в научно-техническите комисии.

05

За своя сметка, оборудвайте всичко необходимо за работа на модула: осигурете техническата, технологичната и номенклатурната база, включително сертификати, патенти и лицензи, както и осигурете квалифициран персонал, ако е необходимо, обучете модула за тази посока.

06

Да се ​​назначи официален представител в Научния съвет в тази модулна посока.

07

Предоставя / създава, технически условия за всички работи и процеси в неговата посока. На тази основа създайте и одобрете ценова политика и ценоразпис.

Възложители на подизпълнители: • 1. Само компании, които официално участват в откритата процедура и успешно преминат избрания от комисията проект, могат да получават подизпълнители.

 • 2. Няма законови ограничения за броя на компаниите, които могат да сключат подизпълнители.

 • 3. Необходимият брой фирми за възлагане на подизпълнители се определя в съответствие с техническите условия, разработени предварително от водещия партньор и одобрени от "ИПЗ".

 • 4. Фирмите-подизпълнители извършват определени работи съгласно споразумението за период до седем години с право на удължаване.

 • 5. Продължаването на договора зависи само от водещия партньор, който носи цялата отговорност.

 • 6. Участието в открита процедура за възлагане на подизпълнители е възможно само след приемане в членството.

 • 7. Членството не освобождава участник от заплащане на такси за участие и предоставяне на банкова гаранция за добро изпълнение в съответствие със закона за обществените поръчки (ЗОП).

 • 8. Участниците, които не са преминали откритата процедура, остават наши партньори. Информация за техните дейности и продукти (работа) ще бъде достъпна за всички наши потребители.

 • 9. Участниците, които не са преминали през открита процедура, оставайки наши партньори, ще бъдат разглеждани с приоритет от "ИПЗ" при разработването на нови програми и работи.

Достъпен членски внос

За Партньори (Подизпълнители). Предприятия, фирми, организации и други подобни, местни или чуждестранни желаещи да станат партньори или подизпълнители на “Институт за Прецизно Земеделие”, в случай на удобрение от Управителният Съвет, съгласно регламента са длъжни да заплатят:

- Еднократна Встъпителна вноска от - 7 000лв. (3 570€).

За Потребители (Фермери):

Базисен – 300лв. Включва:
 • Личен Кабинет на потребителя, с пълен достъп до Гео Портала и ГИС системата.
 • Достъп до интегрирани програми и системи за управление и анализ на достъпни/ексклузивни цени и с 10% отстъка.
 • Достъп до всички услуги на “Регионални Центрове за Цифрови и Био Технологии” на цени с 10% отстъка.
 • Въщможност за ползване на определении оперативни работи като; цифровизация, мониторинг с БЛА, поставяне на датчици и лавушки, третиране с биологично активни средства за защита и др. на достъпни/исклюзивни цени с 10% отстъка.
Разширен – 600лв. Включва:
 • Личен Кабинет на потребителя, с пълен достъп до Гео Портала и ГИС системата.
 • Достъп до интегрирани програми и системи за управление и анализ на достъпни/исклюзивни цени и с 20% отстъка.
 • Достъп до всички услуги на “Регионални Центрове за Цифрови и Био Технологии” на цени с 20% отстъка.
 • Въщможност за ползване на определении оперативни работи като; цифровизация, мониторинг с БЛА, поставяне на датчици и лавушки, третиране с биологично активни средства за защита и др. на достъпни/исклюзивни цени с 20% отстъка.
 • Личен асистент, за индивидуално управления на процесите, работите и услугите "до ключ".
 • Виртуален агроном.

Видове партньорство

Открита процедура

РЕГЛАМЕНТ

Фермери (Потребители)

РЕГЛАМЕНТ

Партньори (Подизпълнители)

АНКЕТА

Нашите партньори

Все още имате въпроси? Пишете сега!

TOP